Kde hľadať pomoc?

28.02.2010 22:01

Nedávno nás navštívila Mgr. Beata Dobiášová, psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne. Diskutovali sme spoločne na tému detského vzdoru, ale zároveň sme sa dozvedeli, s akými ďalšími problémami sa môžeme obrátiť na túto inštitúciu.

Aké služby ponúkajú?

  • posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku,
  • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo a terapia pri ťažkostiach v učení,
  • identifikácia detí s intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných detí,
  • starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania,
  • poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách,
  • riešenie adaptačných a socializačných problémov detí.

 

CPPPaP je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín. Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovno-poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Svoje aktivity smeruje k deťom od narodenia, škôlkarom, školákom, žiakom pripravujúcim sa na budúce povolanie, ako aj ich rodičom (alebo iným zákonným zástupcom) a pedagogickým zamestnancom škôl. Zároveň uskutočňuje preventívnu, metodicko-odbornú a informačnú činnosť v oblasti vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže. Tieto služby poskytujú odborní pracovníci, psychológovia a špeciálni pedagógovia.

 

O služby je potrebné požiadať vopred - osobne, telefonicky alebo písomne:

CPPPaP

Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473

911 01 Trenčín

tel.: 032/743 61 52

e-mail: ppp_tn@stonline.sk