Nové Akadémie praktického rodičovstva na Slovensku

13.10.2011 11:40

Únia materských centier certifikovala ďalšie materské a rodinné centrá ako Akadémie praktického rodičovstva

Tlačová správa, Bratislava, 10. 10. 2011- V posledných 3 rokoch výrazne stúpol počet materských a rodinných centier, ktoré ponúkajú rôzne aktivity rodičovského vzdelávania. Pri príležitosti II.Medzinárodného dňa materských centier sa Únia materských centier rozhodla udeliť vybraným materským a rodinným centrám certifikát"Akadémia praktického rodičovstva" a formálne tak oceniť ich aktivity v oblasti rodičovského vzdelávania.

Únia materských centier v mesiacoch august - september 2011 realizovala prieskum rodičovského vzdelávania v materských a rodinných centrách, z ktorého vyplynulo, že ročne sa kurzov a seminárov rodičovského vzdelávania v materských a rodinných centrách združených v ÚMC zúčastní min. 1000 rodičov a ďalšie stovky absolvujú jednorazové prednášky pre verejnosť, ktoré materské a rodinné centrá pravidelne organizujú. Motiváciou pre rozvoj rodičovského vzdelávania je najmä „spoločenská objednávka“ - záujem rodičov, ale aj potreba vytvárať v materských a rodinných centrách kultúru vzájomnej rodičovskej podpory a zdieľania. Až 43 zo 66 opýtaných centier ponúka aspoň jednu aktivitu rodičovského vzdelávania. Prevládajú kurzy zamerané na predpôrodnú prípravu, starostlivosť o dojča a podpora dojčenia. Ďalej sú najčastejšie zastúpené kurzy prvej pomoci pre detský vek, kurzy rozvoja rodičovských zručností a znakovania batoliat. Pri udeľovaní certifikátu "Akadémia praktického rodičovstva" vybraným centrám Únia materských centier brala do úvahy okrem počtu a histórie ponúkaných aktivít rodičovského vzdelávania aj fakt, do akej miery tieto aktivity vedú vyškolené aktivistky centier.

Prínos takto personálne zabezpečeného vzdelávania vidíme najmä v tom, že tieto ženy - matky - aktivistky dokážu vďaka znalosti prostredia vytvárať v materských a rodinných centrách neformálnu atmosféru vzdelávania, podporovať princípy učenia zdieľaním aj mimo riadených vzdelávacích aktivít a citlivo reagovať na potreby komunity daného materského či rodinného centra. To všetko považujeme za činitele podporujúce proces učenia a jedinečnú výhodu materského a rodinného centra oproti formálnym, komerčným poskytovateľom podobných služieb.

Certifikát "Akadémia praktického rodičovstva" dnes získalo 7 centier: Materské centrum (ďalej MC) Budatko (Bratislava), Rodinné centrum (ďalej RC) Drobček (Námestovo), MC Dupajda (Nižná na Orave), MCMostík(BanskáBystrica), MC Mama-centrum (Bratislava), RC Ovečka(Trenčianske Teplice) a Trnavské materské centrum (Trnava). Spolu s doteraz certifikovanými materskými a rodinnými centrami ich je dnes už 22, čo je tretina centier združených v Únii materských centier.

Zdroj: www.materskecentra.sk